Output_Response_to_non-zero_initial_state,_Nbar,_observer